کاری از موسسه رسانه‌ای ققنوس

زمــان 17 مهــر مـــاه لغایـت 17 آبــان مـــاه هر شــب در دوسـانس / ساعت 18:30 و 20:30 مکـان: تهــران بوستــان ولایــت درب شمــاره سه